نشریه نگاری

نشریه نگاری

۴ مطلب با موضوع «تیتر» ثبت شده است

اجزای تیتر

۱۲
مرداد

اجزای تیتر

تیتر شامل این اجزا می باشد:

• تیتر اصلی(Main Headline) ß ب تیتری ک مهم ترین مطلب خبر را بیان کند،تیتر اصلی می گویند. در پاره ایی از خبر ها این تیتر ،یگانه تیتر خبر است و ب همین دلیل با حروف درشت تر نسبت ب تیتر های فرعی نوشته می شود.


مطلب را دنبال کنید ....  • Z.GH

تیتر کلی و تیتر مشخص

 

تیتر باید دقیق و بدون ابهام باشد و پیام خبری را ب روشنی بیان کند

معمولا تیتر های کلی و تیترهای غیرمشخص ک بدون استفاده از تیتر نوشته می شوند،پیام خبر را ب طور ناقص بیان می کنند.

برای مطالب خبری،باید از نگارش تیترهای کلی و غیرمشخص خودداری کرد و پیام را ب صورت صریح نوشت.

ب این تیتر توجه کنید :

 


  • Z.GH

قواعد  تیترنویسی

 

تیتر معمولا پس از تنظیم خبر نوشته می شود. در نگارش تیتر باید نکته هایی را در نظر گرفت تا بتوان تیتری گیرا،مناسب،صحیح و قابل فهم ارائه داد.

نکاتی ک در تیتر نویسی باید ب آن توجه کرد :

•تیتر باید در حد ممکن با مطلب "لید" خبر هماهنگ و منطبق باشد و مطالب لید را ب طور فشرده بیان کرد

• در نوشتن تیتر باید از کلمات رسا و واژه های آشنا برای عموم مخاطب استفاده کرد


مطلب را دنبال کنید ...  • Z.GH

 

تیتر

تیتر هدایتگر خواننده ب سوی خبر است،جمله و عبارتی است ک ب خبر هویت می دهد. تیتر خبر باید چکیده مهمترین مطلب را دقیق و روشن بیان کند

در تیتر زدن باید توجه کرد ک همان مفهومی ک مدنظر ماست ، مخاطب هم همان را برداشت و درک کند

اگر در لید70٪ مخاطب درک کند ،قابل قبول است

اما در تیتر باید100٪ مفهوم را ب مخاطب برسانید


ویژگی های تیتر

-بیان پیام خبر ب صورت خلاصه و فشرده

-ترغیب خواننده ب خواندن"لید" و متن خبر(خرید روزنامه و نشریه)

-تعیین اهمیت و ارزشیابی مطالب مختلف

-تفکیک مطالب مختلف روزنامه از یکدیگر

-کمک ب زیبایی صفحه های روزنامه و مجله


3عملکرد تیتر

1.ترغیبی 2.هشداری 3.اطلاعی 4.تحریکی

•عملکرد تحریکیß زمانی ک بخواهیم  احساسات مخاطب را درگیر کنیم.

•عملکرد ترغیبیß زمانی ک احساس درمیان نبود باید بیایم یک سوال در ذهن مخاطب ب وجود بیاوریم. {مثال:انگشتر رهبری ب دانشجویان رسید}

•هشداریß صرفا نوعی هشدار ب مخاطب منتقل می کند

•اطلاعیß از خبر و رویدادی ک ب وقوع پیوسته و یا قرار است اتفاق بیافتد ب مخاطب اطلاع می دهد.

  • Z.GH